Општи информации


Предмет: апликативен софтвер

Модул: ЕЕС, Семестар: VI

Часови неделно: 3+0+2+0, Број на кредити: 5,5

Наставна програма


Предметен наставник: проф. д-р Ристо Ачковски

Термини за консултации:

Контакт: тел. 02 3099 124, acko@feit.ukim.edu.mk