ТВН 1

Материјали

Предавања

Како основна литература за предметот се препорачува интерната скрипта: М. Тодоровски, Техника на висок напон 1 (ФЕИТ - 2014 година).

Програми

Во горе наведената скрипта одредени проблеми се решени со помош на Matlab. Програмите кои се користени може да се симнат од следниот линк:

Лабораториски вежби

Лабораториските вежби е предвидено да се изработат во 6 термини во Лабораторијата за висок напон на ФЕИТ.