ВНМС

Колоквиуми и испити

Како илустрација за „тежината“ на колоквиумите и испитите по предметот високонапонски мрежи и системи во продолжение се дадени неколку примери: