ЗЗС

Колоквиуми и испити

Како илустрација за „тежината“ на колоквиумите и испитите по предметот заземјувачи и заземјувачки системи во електроенергетските мрежи во продолжение се дадени неколку примери: