ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС

Студиска програма: ЕЕС
Семестар: VI
Фонд на часови: 3+1+1
Предметен наставник
Проф. д-р Рубин Талески
тел. 02 309-9126
e-mail: Rubin.Taleski [at] feit.ukim.edu.mk
Услов за потпис и полагање на завршен испит
Посета на предавања (min 80%)
Изработени и предадени домашни задачи (просечна оценка min 60%)
Посета на лабораториски вежби и изработени и предадени програмски/лабораториски задачи (просечна оценка min 60%)
Последна промена на 2023-12-09 01:31:37