ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Пресметка на напони и куси врски


Програмот kmaees V2.2.x е наменет за пресметка на напони и куси врски и го заменува програмот kmaees.naponi V2.x
Верзијата kmaees.naponi V2.x може да се деинсталира

kmaees V2.2.x - програм за пресметка на напони и куси врски
kmaees V2.2.x - Инсталација  2021-10-27
Подесувања на Windows за работа со децимална точка или запирка
Примери  2021-10-27
IEEE тест системи  2022-03-17
Структура на датотеката со податоци за домашните задачи  2021-10-27
Префрлање податоци од Excel во Matlab

Домашни задачи


Задачите треба да се достават преку порталот e-kursevi во електронска форма до предвидениот рок.
Доставениот текст на задачата се смета за конечен и нема да се примаат нови верзии, поправки и сл.
Нема да се признаваат задачите во кои се наведени само крајните резултати и во кои не се прикажани формулите, равенките и деталните меѓу резултати.
Доколку резултатите од вашите пресметки не се еднакви (со „разумна“ разлика) со резултатите добиени со програмот kmaees, не ја доставувајте задачата затоа што таа ќе биде оценета како неточна.
Крајните резултати добиени со програмот kmaees се точни (во 99.99% случаи, освен можеби некакви печатни грешки во формулите и меѓу резултатите) и, ако имате проблем со вашите пресметки, добро проверете ги влезните податоци.
Ако и понатаму не успевате да добиете резултати со „разумна“ разлика, побарајте консултации со предметниот соработник или наставник и не ја доставувајте задачата со погрешни резултати.
Задача
ymat-01   2023-03-02 06:46:00
gs-01   2023-03-02 06:44:18
gs-02   2023-03-02 06:44:33
nr-01   2023-03-02 06:45:27
nr-02   2023-03-02 06:45:35
xb-01   2023-03-02 06:45:49
dc-01   2023-03-02 06:41:51
zmat-01   2023-03-02 06:46:19
kv-01   2023-03-02 06:44:45
kv-02   2023-03-02 06:44:56
kv-03   2023-03-02 06:45:07
kv-04   2023-03-02 06:45:16