ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 04.2007
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Бранко Аврамовски 102/2000 7 (седум)
2 Владимир Анастасијевски 5/2001 6 (шест)
3 Марјан Балтовски 99/2001 8 (осум)