ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 06.2007
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Мирослав Андреевски 224/96 не полагал
2 Бранко Јолевски 307/00 7 (седум)
3 Александар Ѓоргиевски 297/00 6 (шест)