ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 02.2008
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Костадин Делев 47/98 6 (шест)
2 Славко Јадровски 154/01 да се јави кај предметниот асистент
3 Марија Петровска 199/02 7 (седум)
4 Киро Сенков 275/01 6 (шест)