ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 09.2010
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оцена
1 Љупче Лазароски 66/2000 5 (пет)