ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
1. парцијален испит во 2012/2013 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс 1. колоквиум
1 134/2010 93
2 327/2010 44
3 430/2010 36
4 81/2010 70
5 420/2010 85
6 423/2010 50
7 354/2010 45
8 299/2010 87
9 428/2009 35
10 216/2010 30
11 247/2010 93
12 281/2010 72
13 293/2010 35
14 268/2009 49