ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
1. парцијален испит во 2014/2015 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс Поени
1 267/2012 40
2 79/2012 37
3 80/2012 91
4 87/2012 91
5 80/2011 86
6 162/2012 98
7 67/2012 21
8 75/2012 99
9 7/2012 93
10 74/2012 72
11 65/2012 препишува
12 66/2012 75
13 76/2012 27
14 70/2012 75
15 246/2010 23