ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
1. парцијален испит во 2020/2021 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс Задачи Прашања Вкупно (%/105)
1 77/2018 40 40 80
2 94/2017 37 37 74
3 81/2018 40 40 80
4 103/2015 25 31 56
5 105/2016 41 17 58
6 111/2016 34 29 63
7 85/2018 47 40 87
8 195/2018 52 36 88
9 86/2018 24 36 60
10 111/2015 32 31 63
11 102/2016 30 29 59
12 20/2018 25 36 61
13 124/2015 23 18 41
14 105/2017 20 24 44