ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 06.2021

Индекс Оценка Поени Комплетни резултати
1 103/2015 8 67 2020/2021
2 124/2015 5 44 2020/2021
3 82/2018 6 44 2020/2021