ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
генерација 2022/2023 (летен семестар)

Индекс 1. кол.(35%) 2. кол.(35%) Испит(70%) ЛВ+ДЗ(30%) Вкупно Оценка Забелешка
1 80/2019 6 45 30 73 43 5 26.06.2023
2 101/2016 70 60 93 73 8
3 47/2020 82 49 98 75 8
4 89/2018 62 69 87 73 8
5 49/2020 - - 76 - -
6 146/2009 - - 6 - - нема потпис