ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
1. парцијален испит во 2022/2023 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Индекс задачи прашања Поени
1 80/2019 6 0 6
2 101/2016 38 32 70
3 47/2020 55 27 82
4 89/2018 38 24 62