Предавања по предметот

апликативен софтвер во ЕЕ


  Тема
  Примена на МATLAB за решавање на проблеми од областа на ЕЕС
1. Цртање 2D и 3D графици преземи примери со MATLAB
2. Диференцијални равенки преземи примери со MATLAB

преземи примери со Simulink

3. DC Load Flow преземи примери
4. AC Load Flow преземи примери
5. Заземјувачи преземи примери
 
  Домашни задачи
  Задачa 1
   
  Примери за вежби (Excel solver)  превземи примери (1)

                                                превземи примери (2) 

                                                превземи примери (3)  

                                                превземи примери (4)

                                                превземи примери (5)

  Примери за вежби (Монте Карло симулација)  

                                                 превземи примери (1)


назад