ЕМ

Колоквиуми и испити

Како илустрација за „тежината“ на колоквиумите и испитите по предметот електрични мрежи во продолжение се дадени неколку примери: