Предавања по предметот

преносни и дистрибутивни системи


  Тема
  Насловна (82 kB)

1.

Општо за електроенергетските мрежи (164 kB)
2. Елементи на електроенергетските мрежи и нивна конструктивна изведба (2236 kB)
3. Заменски шеми и параметри на елементите на ЕЕС (670 kB)
4. Пресметување на радијални електрични мрежи (316 kB)
5. Пресметка на јамкасти и сложено-затворени мрежи (417 kB)
6. Загуби на моќност и енергија во енергетските мрежи (406 kB)
7. Основи на техно-економските анализи на ЕЕС (411 kB)
8. Квалитет на електрична енергија (228 kB)
   
  Вежби
  Збирка задачи
   
  Програмски задачи по предметот
  Упатство за програмските задачи  (133 kB)
  Насловна страна за програмската задача (33 kB)
  Упатство за користење на софтверот DM.xls (653 kB) Превземи софтвер  (370 kB)