ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

КОМПЈУТЕРСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ЕЕС

Компјутерски методи за анализа на ЕЕС
испит 09.2021

Индекс Оценка Поени Комплетни резултати
1 124/2015 5 37 2020/2021
2 247/2018 6 49 2020/2021
3 6/2018 8 72 2020/2021
4 92/2018 5 10 2020/2021