ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление

Студиска програма: ЕЕС
Семестар: V
Фонд на часови: 3+1+1
Наставна програма

Предметен наставник
Проф. д-р Рубин Талески
Контакт
тел. 02 309-9126 e-mail: Rubin.Taleski [at] feit.ukim.edu.mk
Програмски/лабораториски вежби
се одржуваат во втората половина од семестарот по 2 часа неделно
изработка, консултации и предавање на двa проекта
Испитот
се полага во еден дел (писмено)
можност за полагање преку 2 парцијални испита
Услов за потпис и
полагање на завршен испит
посета на предавања (min 80%)
посета на лабораториски вежби и изработени и предадени програмски/лабораториски задачи (просечна оценка min 60%)
успешно изработени и предадени две програмски задачи до предвидените рокови
изработени и предадени домашни задачи до предвидените рокови
освоени 60% од максималниот број на поени на испитот/парцијалните испити
Литература
Р. Талески, Д. Рајичиќ: Вовед во светлотехника, ФЕИТ, 2007 година
Д. Рајичиќ. Електрично осветление, ЕТФ Скопје, 1993 година
презентации од предавањата