ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Учебници и учебни помагала


Р. Талески, Д. Рајичиќ: Вовед во светлотехника (10152 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Драгослав Рајичиќ: Електрично осветление (3056 kB; 2021-10-27 17:52:26)


Предавања


Вовед (375 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Основни светлотехнички големини и поими (496 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Распределба на светлинската јачина (606 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Светлечки отсечки - линиски извори (352 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Светлотехнички својства на телата (705 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Светлина, гледање и боја (1762 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Сијалици со вжарено влакно и флуоресцентни сијалици (4964 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Живини сијалици со висок притисок (629 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Метал-халогени сијалици и натриумови сијалици (3278 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Сијалици без електроди и светлечки диоди (1595 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Светилки (1300 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Системи за осветление (117 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Стандарди за осветленост (267 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Пресметка на осветленост во затворени простори (223 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Експлоатација и одржување на уредите за електрично осветление (202 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Проектирање на внатрешно осветление (131 kB; 2021-10-27 17:52:26)

Светлотехнички мерења (255 kB; 2021-10-27 17:52:26)