ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 06.2002
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Васил Кироски 266/97 6 (шест)
2 Билјана Науноска 56/87 7 (седум)
3 Михајло Петковски 219/88 7 (седум)
4 Дионис Танаскоски 170/91 8 (осум)
5 Димитар Георгиевски 12/94 6 (шест)