ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
1. парцијален испит во 2003/2004 (зимски семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Поени
1 Петар Аговски 341/98 ЕЕ 56
2 Горан Андоновски 180/97 ЕЕ 66
3 Петар Брашнаров 249/98 ИЕЕА 87
4 Александар Верушевски 342/93 ЕЕ 56
5 Златко Ѓурчиноски 159/97 ЕЕ 62
6 Дејан Димовски 208/98 ЕЕ 58
7 Катерина Димушевска 206/96 ИЕЕА 29
8 Дејан Донев 369/97 ИЕЕА 75
9 Славица Доновска 190/96 ИЕЕА 65
10 Насер Драголовчанин 294/98 ИЕЕА 35
11 Адем Јакупи 353/98 ИЕЕА 55
12 Ванчо Јанев 303/98 ИЕЕА 49
13 Отон Клеменчич 161/98 ЕЕ 54
14 Елена Колевска 245/99 ЕЕ 85
15 Кире Малчовски 228/98 ИЕЕА 64
16 Димче Матев 295/97 ИЕЕА 72
17 Игор Милевски 363/96 ЕЕ 43
18 Драган Миновски 41/98 ЕЕ 57
19 Игор Николиски 97/97 ИЕЕА 54
20 Алмир Нумановиќ 268/95 ИЕЕА 69
21 Дејанчо Сандев 297/96 ЕЕ 44
22 Благоја Ставров 84/98 ЕЕ 49
23 Стефче Стефановски 190/99 ЕЕ 74
24 Сашо Стојаноски 322/99 ИЕЕА 75
25 Сашо Стојкоски 103/98 ЕЕ 74
26 Стојка Џидрова 266/98 ЕЕ 54
Просек: 60.1