ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
генерација 2006/2007 (летен семестар)
(прелиминарни резултати)

Студент Индекс Оценка
1 Александра Капсималова 325/2005 7 (седум)
2 Сашко Карадаков 378/2002 8 (осум)
3 Јулија Костадинова 114/2003 7 (седум)
4 Марио Миловановиќ 258/2005 10 (десет)
5 Никола Стајковски 400/2004 9 (девет)
6 Николина Стрезовска 94/2005 10 (десет)
7 Станка Тасева 284/2004 не полагалa
8 Сашко Тодоров 355/2002 8 (осум)
9 Кристина Цицоска 308/2004 не полагала