ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Електрично осветление
испит 04.2007
(прелиминарни резултати)

# Студент Индекс Оценка Забелешка
1 Елена Дамјановска 280/2000 8 (осум)
2 Елена Јовановска 260/2002 9 (девет)
3 Иван Николиќ 328/98 6 (шест)
4 Александар Стамболиски 284/98 7 (седум)