Листа на предмети од студиската програма ЕЕС (акредитација во 2012)

Студиската програма се состои од задолжителни и изборни предмети, при што сите предмети се едносеместрални. Бројот на задолжителни предмети е 23, при што нивното учество е најмногу до 60% од бројот на предметите. Остатокот од студиската програма ги сочинуваат 30% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на ФЕИТ и 10% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од заедничката листа на изборни предмети на УКИМ (означени со *). Исто така, студентите треба да освојат и 3 кредити од задолжителната пракса. Изборните предмети кои се дадени во долните табели се препорачани изборни предмети за студиската програма ЕЕС, но студентите можат да бираат и изборни предмети од другите студиски програми. Во наставата се вклучени најсовремени софтверски алатки кои овозможуваат решавање на мноштво проблеми од доменот на математиката, електротехниката, електроенергетските системи и другите сродни области.

Материјали за предметите кои ги предаваат наставниците од ПЕЕС може да се најдат доколку од горното мени се одбере опцијата „Предмети“.

Семестар 1

Семестар 1 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Математика 163+3+0
2Основи на електротехника 163+2+1
3Програмирање и алгоритми62+2+2
4Физика 163+1+1
5Изборен предмет
Семестар 1 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Англиски јазик64+0+0
2Германски јазик64+0+0
3Француски јазик64+0+0
4Руски јазик64+0+0

Семестар 2

Семестар 2 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Математика 263+3+0
2Основи на електротехника 263+2+1
3Физика 263+1+1
4Изборен предмет 1
5Изборен предмет 2
6Изборен предмет 3

На позицијата 4 се бира еден од изборните предмети од позициите 1 и 2. На позициите 5 и 6 се бираат изборни предмети од позициите 3, 4, 5 и 6.

Семестар 2 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Програмирање и алгоритми 262+2+2
2Структури со програмирање62+2+2
3Електротехнички материјали32+0+1
4Комуникациски и презентациски вештини31+1+1
5Практикум по Matlab30+0+3
6Практикум по компјутерски вештини и алатки30+0+3

Семестар 3

Семестар 3 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Математика 363+3+0
2Мерења во електротехника63+1+2
3Надземни и кабелски водови63+2+0
4Теорија на електрични кола63+2+0
5Изборен предмет
Семестар 3 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Електрично осветление63+1+1
2Инженерска економија63+2+0

Семестар 4

Семестар 4 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Електрични машини и трансформатори63+1+1
2Електрични мрежи63+2+0
3Компјутерски подржано проектирање на електрични инсталации62+1+2
4Изборен предмет
5Изборен предмет
Семестар 4 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Квалитет на електрична енергија63+1+1
2Мерења во електроенергетика63+1+1
3Електроника63+1+1
4Практикум по Labview30+0+3

Семестар 5

Семестар 5 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Високонапонски мрежи и системи63+2+0
2Дистрибутивни системи63+1+1
3Техника на висок напон 163+1+1
4Изборен предмет*
5Изборен предмет
Семестар 5 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Електромагнетика63+2+0
2Енергетски преобразувачи63+1+1
3Заземјувачи и заземјувачки системи во ЕЕМ63+1+1
4Системи на автоматско управување62+2+1

Семестар 6

Семестар 6 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Компјутерски методи за анализа на стационарни режими во ЕЕС63+1+1
2Техника на висок напон 263+2+0
3Пазари на електрична енергија63+1+1
4Изборен предмет*
5Изборен предмет
Семестар 6 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Интелигентни енергетски мрежи63+1+1
2Производни и разводни постројки63+2+0
3Релејна заштита63+2+0

Семестар 7

Семестар 7 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Режими на работа на ЕЕС63+2+0
2Управување и диспечинг во ЕЕС63+2+0
3Изборен предмет*
4Изборен предмет
5Изборен предмет
Семестар 7 - изборни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Вовед во телекомуникации63+1+1
2Микромрежи63+2+0
3Основи на обновливи извори на енергија63+1+1
4Планирање на електроенергетски системи63+1+1

Семестар 8

Семестар 8 - задолжителни предмети
Наслов на предметотКредитиФонд
1Технички системи на управување63+1+1
2Дипломска работа8
3Изборен предмет*
4Изборен предмет
5Изборен предмет

Во текот на студирањето треба да се положи најмалку еден од следните изборни предмети: основи на електроника, електромагнетика, системи на автоматско управување или вовед во телекомуникации.

© ФЕИТ-ПЕЕС, 2012.