ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

Проекти на ПЕЕС

Меѓународни проекти

Домашни проекти

 • Р. Талески, П. Крстевски, В. Борозан, А. Крколева Матеска: Техничка помош за енергетска политика, пазари на енергија и маркет мониторинг, Проект за Регулаторната комисија за енергетика, 2019-2021
 • М. Тодоровски, Д. Рајичиќ, Ј. Ангелов, Ј. Вулетиќ, Р. Талески: Стратегија за реконструкција/ревитализација на преносната мрежа на Република Северна Македонија, Проект за МЕПСО, 2018-2019
 • В. Борозан, А. Крколева Матеска, П. Крстевски, Р. Талески:Студија за интеграција на обновливите извори со повластена тарифа во пазарот на електрична енергија во Република Македонија, во услови на постоење на организиран пазар на електрична енергија, Студија за МЕПСО, 2017-2018
 • Р. Ачковски, Р. Талески, М. Тодоровски: Пресметки и симулации на работата на делови од нисконапонската и среднонапонската мрежа на ЕВН Македонија од аспект на квалитетот на електричната енергија, Студија изработена за потребите на ЕВН Македонија, 2010
 • Р. Миновски, Р. Ачковски, М. Тодоровски: Заштита од пренапони при комутации во 35 kV мрежа од која што се напојува казанската печка во Макстил – Скопје, Студија изработена за потребите на Макстил АД – Скопје, 2010
 • Р. Миновски, Д. Манов, Р. Ачковски, М. Тодоровски: Анализа на хаваријата на трансформаторот 50/60 MVA за електролачната печка и пратечките постројки во Макстил – Скопје, Студија изработена за потребите на Макстил АД – Скопје, 2008
 • Р. Ачковски, Д. Рајичиќ, М. Тодоровски и тим на Тимел проект: Определување загуби на активна енергија во електроенергетската дистрибутивна мрежа на АД ЕСМ, Студија изработена за потребите на ЕСМ-ЕВН, 2008
 • Р. Ачковски, М. Тодоровски, М. Златаноски, А. Чаушевски, В. Димчев: Студија за подобрување на третманот на неутралната точка во среднонапонските дистрибутивни мрежи на ЕСМ-ЕВН и анализа на состојбите во заземјувачките системи на среднонапонските дистрибутвни мрежи заедно со припадните напојни трансформатоски станици. ФЕИТ − Скопје. Скопје. 2007.
 • Р. Миновски, Р. Ачковски: Студија за зголемување на степенот на доверливост на 110 кV вод Осломеј-Самоков-Скопје 3 и избор на најсоодветни мерки и зафати за негово подигање на потребно ниво по пат на минимум вкупни инвестиции. - Скопје, Скопје. 2004
 • Р. Ачковски, Р. Талески, А. Димитровски, Д. Рајичиќ: Студија за високонапонската мрежа на Република Македонија во 2002, 2010 и 2020 година. ЕТФ - Скопје, Скопје. 2000
 • Р. Ачковски, Д. Рајичиќ, Р. Талески, А. Димитровски: Студија за високонапонската мрежа во подрачјето на град Скопје во 2000, 2005, 2010 и 2020 година. ЕТФ - Скопје, Скопје. 2000
 • Работна група на МАНУ: Стратегија за развој на енергетиката на Македонија, Министерство за економија, МАНУ, Electrotek Concepts, Inc., Скопје, јули 2000, изготвено за: Министерството за економија, USAID / ENI / EEUD / EI, Wаshington, D.C., USAID/Macedonia
 • Р. Талески, А. Димитровски: Техничко економски аспекти за поврзувањето на електроенергетските системи на Република Македонија и Република Бугарија со ДВ 400 kV Електротехнички факултет Скопје, Скопје. 1999
 • Д. Рајичиќ, Р. Ачковски: Ревизија на Елаборатот за распределба на моќноста во ЕЕС на полошкиот регион. – Ревизија на истоимениот елаборат изработен од стручните служби на ЕСМ. Електротехнички факултет Скопје, Скопје. 1997
 • Р. Миновски, Р. Ачковски: Студија за можностите за зголемување на нивото на доверливо работење на ДВ 400 kV Битола - Дуброво”. Студија работена на Електротехничкиот факултет во Скопје, во 1994 година, за потребите на Ј.П. “Електростопанство на Македонија”, Погон “Електропренос”.
 • Д. Рајичиќ, Р. Миновски, Р. Ачковски, Р. Талески, А. Димитровски, В. Јанков: Методологија за пресметка на преодните пренапони и стационарните струи и напони при спој помеѓу фазен спроводник и земјата. – Студија. Електротехнички факултет Скопје, Скопје:1992
 • Д. Рајичиќ, Р. Ачковски: Студија за кусите врски во 6 kV мрежа на А.Д. Цементарница „Усје“ – Скопје, ЕТФ Скопје, 1992
 • Р. Ачковски, Д. Рајичиќ, Р. Талески, А. Димитровски: Моделирање на кусите врски, заземјувачкиот систем и пресметка на потенцијалите на заземјувачите во реонот на рудникот Суводол при појава на куси врски во систенмот 110 kV. – Студија. Електротехнички факултет Скопје, Скопје, 1991
 • Д. Рајичиќ, Р. Ачковски, Р. Талески: Студија за развој високонапонската мрежа на Република Македонија за периодот 1990-2000 година. Студија работена за потребите на Електростопнство на Македонија. - Скопје, Скопје. 1989
 • Д. Рајичиќ, Р. Ачковски, С. Близнаковски: Анализа на загубите на електрична моќност и енергија во дистрибутивната мрежа на ООЗТ „Електро-Радовиш“, ЕТФ Скопје, 1988
 • Д. Рајичиќ, С. Близнаковски, Р. Миновски, Р. Ачковски> Некои карактеристики на оптоварувањето на електродистрибутивната мрежа на СР Македонија во 1986 година,. ЕТФ Скопје, 1987
 • Д. Грчев, Д. Рајичиќ, Р. Ачковски, С. Близнаковски: Планирање и развој на ЕЕС на Република Македонија за периодот 1985 - 1990 година. Студија работена за потребите на Електростопанство на Македонија. - Скопје, ЕТФ - Скопје, Скопје. 1984
 • Р. Ачковски, Д. Рајичиќ, Р. Миновски, С. Близнаковски: Студија за компензација на реактивната моќност во електроенергетската мрежа на РО ГАЗЕЛА, ЕТФ Скопје, 1986
 • D. Rajičić, R. Minovski, S. Bliznakovski, R. Ačkovski: Tehničko-ekonomski uslovi kompenzacije reaktivnih snaga u RMHK „Trepča“, ETF Skopje, 1982
 • Д. Рајичиќ С. Близнаковски и Р. Ачковски: Техничко-економски услови за компензација на реактивната моќност и енергија и инсталирање копмензациони уреди во дистрибутивната мрежа, Студија работена за „Електромакедонија“ – Скопје, ЕТФ Скопје, 1982