ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

Материјали за предметите од ПЕЕС

Предмет Програма Година
Надземни и кабелски водови 2017 ЕЕС 2
Електрични мрежи 2017 ЕЕС 2
Електрично осветлeние 2017 ЕЕС 2
Квалитет на електрична енергија 2017 ЕЕС 2
Компјутерски поддржано проектирање на електрични инсталации 2017 ЕЕС 2
Нисконапонски енергетски инсталации и осветление 2017 ЕАОИЕ 3
Дистрибутивни системи 2017 ЕЕС 3
Високонапонски мрежи и системи 2017 ЕЕС 3
Заземјувачи и заземјувачки системи во електроенергетските мрежи 2017 ЕЕС 3
Апликативен софтвер во електроенергетика 2017 ЕЕС 3
Компјутерски методи за анализа на ЕЕС 2017 ЕЕС 3
Техника на висок напон 1 2017 ЕЕС 3
Режими на работа на ЕЕС 2017 ЕЕС 4
Техника на висок напон 2 2017 ЕЕС 4
Компјутерска анализа на преодни процеси во ЕЕС 2017 ЕЕС 4
Преносни и дистрибутивни системи 2017 ЕЕУМ, ЕАОИЕ 3, 4
Примена на напредни компјутерски програми во ЕЕС 2017 ЕЕС 5
Електроенергетски интерконекции 2017 ЕЕС 5
Анализа на стационарни режими со грешка 2017 ЕЕС 5
Квалитет на електрична енергија 2017 ЕЕС 5
Доверливост на ЕЕС 2017 ЕЕС 5
Хармоници и други повратни влијанија во ЕЕС 2017 ЕЕС 5
Диелектрици и изолација 2017 ЕЕС 5
Превземи апликација - постдипломски 5