ИНСТИТУТ ЗА ПЕЕС

Врски

Електрани на Северна Македонија (ЕСМ)
Македонски електропреносен систем оператор
ЕВН Македонија
Оператор на пазар на електрична енергија
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
МАКО СИГРЕ
CIGRE - International Council on Large Electric Systems
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE Power & Energy Society
ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity